Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

REGULAMIN PROMOCJI „Tłusty Czwartek – naczynia CopperLUX” 25-28 lutego 2019

1. Postanowienia ogólne

  • Promocja pod nazwą „Tłusty czwartek – naczynia CopperLUX” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9,  (zwaną dalej „Organizatorem”).
  • Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „Tłusty czwartek – naczynia CopperLUX”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
  • Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
  • Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując zakupów według zasad określonych w pkt.3.

2. Czas trwania Promocji

  • Sprzedaż produktów, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Promocji rozpocznie się w dniu 25 lutego 2018 r., a zakończy w dniu 8 lutego 2018 r. o godz. 24:00. W przypadku zamówień online decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer sklepów online www.mango.pl, www.delimano.pl, www.topshop.pl
  • Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do: skrócenia okresu trwania Promocji
   z powodu wyczerpania się produktów, lub wydłużenia okresu Promocji. W obu przypadkach informacja taka zostanie zamieszczona na stronach internetowych Organizatora
  • Organizator Promocjo zastrzega sobie prawo do zmiany produktu opisanego w pkt. 3.2 w przypadku wyczerpania stanu magazynowego produktu na inny produkt.
  • Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

3. Zasady Promocji

  • Promocja obejmuje produkty z linii Delimano Stone Legend CopperLUX oferowane do sprzedaży w cenach regularnych w czasie trwania Promocji.
  • Dokonując zakupu dowolnego produktu objętego Promocją w okresie jej trwania określonym w pkt 2, Uczestnik otrzymuje możliwość zakupu drugiego produktu spośród objętych Promocją z rabatem 70% naliczanym od ceny regularnej.
  • Promocja przeprowadzana jest w sklepach internetowych: www.delimano.pl, www.topshop.pl, www.mango.pl
  • Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
  • Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu wyłącznie w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „zasadach sprzedaży” dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.
  • Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Top Shop oraz Mango.
  • Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie
   o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktu.
  • Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

  • Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
   • Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
   • Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   • W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).
  • W Promocji nie mogą brać udziału:
   • Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
   • Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

5. Reklamacje

  • Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora
   z dopiskiem „Tłusty czwartek” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.
  • Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
  • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  • Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
  • O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

  • Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  • Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.
x
Zadzwoń i zamów 22 548 65 69

Masz pytanie lub chcesz złożyć zamówienie? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Nasi konsultanci są do Waszej dyspozycji.

Zadzwoń do nas! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.