Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

REGULAMIN PROMOCJI „CLUB DAYS - DNI KLUBOWICZA 16-22.09.2019"

1. Postanowienia ogólne

1.1.    Promocja pod nazwą „CLUB DAYS – DNI KLUBOWICZA” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9,  (zwaną dalej „Organizatorem”).

1.2.    Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „CLUB DAYS – DNI KLUBOWICZA”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3.    Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.

1.4.    Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5.    W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując  zakupów według zasad określonych w pkt.3.

 

2. Czas trwania Promocji

2.1. Sprzedaż produktów, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Promocji rozpocznie się w dniach od 16 września 2019 r. do 22 września 2019 r. w godz. 00.01 – 24.00. W przypadku zamówień online decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer sklepów online www.mango.pl, www.topshop.pl., www.dormeo.pl, www.delimano.pl

2.2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do: skrócenia okresu trwania Promocji
z powodu wyczerpania się produktów, lub wydłużenia okresu Promocji. W obu przypadkach informacja taka zostanie zamieszczona na stronach internetowych: www.mango.pl, www.topshop.pl., www.dormeo.pl, www.delimano.pl. www.walkmaxx.pl.

2.3. Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

 

3. Zasady Promocji

3.1.    Oferta ważna w okresie trwania promocji lub do wyczerpania stanów magazynowych.

3.2.    Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2.1, uczestnik otrzymuje dodatkowy rabat w wysokości 5% na cały asortyment.

3.3.    Promocja przeprowadzana jest w sklepach internetowych: www.mango.pl, www.topshop.pl., www.dormeo.pl, www.delimano.pl; www.walkmaxx.pl.

3.4.    Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).

3.5.    Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego produktu wyłącznie w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „zasadach sprzedaży” dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.

3.6.    Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Top Shop i Mango.

3.7.    Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie
o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktu.

3.8.    Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

 

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

4.1.    Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:

4.1.1.Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

4.1.2.W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).

 

5. Reklamacje 

5.1.    Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora
z dopiskiem „CLUB DAYS – DNI KLUBOWICZA” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.

5.2.    Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

5.3.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4.    Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.

5.5.    O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

6. Postanowienia końcowe

6.1.    Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.2.    Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.