Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

REGULAMIN PROMOCJI „Halloween 2018”
26 październik – 1 listopad 2018

1. Postanowienia ogólne

  1.1 Promocja pod nazwą „Halloween 2018” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, (zwaną dalej „Organizatorem”).
  1.2. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „Halloween 2018”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
  1.3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
  1.4. Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  1.5. W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując zakupów według zasad określonych w pkt.3.

2. Czas trwania Promocji

  2.1. Sprzedaż produktów, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Promocji rozpocznie się w dniu 26 października 2018 r. o godz. 8:00, a zakończy w dniu 1 listopada 2018 r. o godz. 24:00. W przypadku zamówień online decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer sklepów online www.mango.pl, www.dormeo.pl, www.delimano.pl, www.topshop.pl, www.nutribullet.pl
  2.2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do: skrócenia okresu trwania Promocji z powodu wyczerpania się produktów, lub wydłużenia okresu Promocji. W obu przypadkach informacja taka zostanie zamieszczona na stronach internetowych Organizatora
  2.3. Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

3. Zasady Promocji

  3.1. Promocja obejmuje wszystkie produkty oferowane w cenach regularnych (a więc nie dotyczy produktów przecenionych lub w ofertach specjalnych np. dwa produkty w cenie jednego, produkt z prezentem itp.).
  3.2. Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2 produktów w cenach regularnych (nie objętych żadną przeceną lub ofertą promocyjną) spełniających warunek opisany w pkt 3.1 uczestnik otrzymuje rabat w wysokości 20 % wartości produktu.
  3.3. Promocja przeprowadzana jest w sklepach internetowych: www.mango.pl, www.dormeo.pl, www.delimano.pl, www.topshop.pl, www.nutribullet.pl oraz w sklepach stacjonarnych Mango.
  3.4. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
  3.5. Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu wyłącznie w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „warunkach zakupu” dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.
  3.6. Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Mango.
  3.7. Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktów.
  3.8. Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

  4.1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
   4.1.1. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
   4.1.2. Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   4.1.3. W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).
  4.2. W Promocji nie mogą brać udziału:
   4.2.1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
   4.2.2. Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

5. Reklamacje

  5.1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem „Halloween 2018” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.
  5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
  5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  5.4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
  5.5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

  6.1. Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  6.2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.